UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Meteospasmyl, 60 mg+300mg , kapsula, meka
Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik
INN : alverin, simetikon
Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
– Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
– Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
– Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.
– Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Meteospasmyl i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Meteospasmyl
3. Kako se upotrebljava lek Meteospasmyl
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Meteospasmyl
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK Meteospasmyl I ČEMU JE NAMENJEN

Meteospasmyl je lek koji se sastoji od alverin-citrata i simetikona . Namenjen je za simptomatski tretman
sindroma iritabilnog kolona, odnosno, iritabilnog debelog creva, posebno kada je prisutna nadutost zbog
prisutnih gasova.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Meteospasmyl

Lek Meteospasmyl ne smete koristiti:
Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko :
– ste alergični (preosetljivi) na alverin ili bilo koji sastojak ovog leka
– imate ileus (prekid u pasaži creva)
– ste trudni
– dojite
Lek Meteospasmyl se ne sme davati deci i adolescentima.
Kada uzmete lek Meteospasmyl, posebno vodite računa :
Poseban oprez je potreban ukoliko su dijagnostifikovani problemi koji liče na ileus (povraćanje, mučnina, jak
abdominalni bol, zastoj gasova i stolice)
Uzimanje drugih lekova sa lekom Meteospasmyl
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko koristite neke druge lekove,terapiju.
Uzimanje leka Meteospasmyl sa hranom i pićima
Nema uticaja.
Primena leka Meteospasmyl u periodu trudnoće i dojenja
Trudnoća:U pretkliničkim studijama nije bilo embriotoksičnog ili teratogenog efekta, ali zbog nedostataka
podataka iz kliničkih studija lek Meteospasmyl ne sme se koristiti u trudnoći.
Laktacija: Zbog nedostataka podatak iz kliničkih studija lek Meteospasmyl ne sme se koristiti tokom dojenja.
Utica leka Meteospasmyl na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nema uticaja .
Važne informacije o nekim sastojcima leka Meteospasmyl

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Meteospasmyl

Samo za odrasle.
Jedna kapsula ,2 do 3 puta dnevno na početku obroka.
Ako ste uzeli više leka Meteospasmyl nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, obratite se Vašem lekaru.
Ako ste zaboravili da uzmete lek Meteospasmyl
Ako je prošlo više od 4 sata uzmite novu dozu i nastavite sa redovnom terapijom.
Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadomestili zaboravljenu dozu.
Ako naglo prestanete sa uzimanjem leka Meteospasmyl
Nema uticaja.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjena dejstva su retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek), prolaznog su karaktera i uglavnom se javljaju kao posledica neadekvatnog doziranja leka. Mogu se javiti suva usta, mučnina, glavobolja, slabost, vrtoglavica, peckanje, nizak krvni pritisak, osip, retko sa edemom larinksa i šok.
Retko se mogu javiti i poremećaji jetre, a koji nestaju po prestanku uzimanja leka.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK Meteospasmyl

Držati van domašaja dece!
Rok upotrebe : 3 godine
Čuvanje: Čuvati na temperature do 30ºC.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Meteospasmyl
Jedna bela kapsula sadrži :
Alverin-citrat 60.00 mg,
Simetikon 300.00 mg
Pomoćne supstance: želatin, glicerol i titan-dioksid ( Е171), voda, prečišćena
Kako izgleda lek Meteospasmyl i sadržaj pakovanja
Meke, duguljaste ,sjajne,neprovidne capsule No.6 ,skoro bele boje ,punjene beličastom suspenzijom.
Unutrašnje pakovanje:
Meteospasmyl 20 kapsula : 2 PVC-aluminijumska blistera (10 kapsula)
Meteospasmyl 30 kapsula : 3 PVC-aluminijumska blistera (10 kapsula)
Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija

Nosilac dozvole i Proizvodjač:

Nosilac dozvole: New Med d.o.o. , Jurija Gagarina 150/47,Beograd ,Srbija
Proizvodjač: Laboratoires Mayoly Spindler, 6 avenue de l’Europe, B.P. 51,78401 Chatou CEDEX, Francuska
Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.
Broj i datum dozvole:
Meteospasmyl 20 kapsula : 515-01-07546-13-002 od 15.08.2014.
Meteospasmyl 30 kapsula : 515-01-07547-13-002 od 15.08.2014.